ކަލާފާނު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާއަށްކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

ވަޒީފާއަށްކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

މަޤާމުގެ ނަން:                      ބައޮލޮޖީ ޓީޗަރ

އަސާސީ މުސާރަ:                     9214 – 12409 ރުފިޔާ

އިޢުލާނު ނަންބަރު:                     KS-R/IUL/2022/45         

އިޢުލާނުގެ މުއްދަތުހަމަވި ތާރީޚު:           03 އޮގަސްޓް 2022

 

 

 

ކޯޑު ނަންބަރު

 

އުމުރު

ޝަރުޠު ހަމަވޭ

ޝަރުޠު ހަމަނުވޭ

1

KS/BIO/2022/45-01

23

 

2

KS/BIO/2022/45-02

32

 

މިޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، ފޮނުއްވާނީ ([email protected]) ނުވަތަ ގުޅުއްވާނީ (3326607) އަށެވެ.

 

06 އޮގަސްޓް 2022

06 އޮގަސްޓް 2022
ހޯދާ