ސ. އަތޮޅު މަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރިލީފް ޓީޗަރ (ސްޕެޝަލް އެޑިއުކޭޝަން) މަޤާމުގެ A2 ޝީޓް ޢާންމުކުރުން

މިސްކޫލުގެ ނަންބަރު GS16/IUL/2022/15 އިޢުލާނާގުޅިގެން ރިލީފް ޓީޗަރ (ސްޕެޝަލް އެޑިއުކޭޝަން) މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓް މި އިޢުލާނާއެކު އާއްމުކުރީމެވެ. ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވާ ނަތީޖާ ޝީޓާއިމެދު ޝަކުވާ އެއް އޮތްނަމަ 08 އޮގަސްޓު 2022 ގެ 12:00 ގެ ކުރިން މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މެއިލް އިން ޝަކުވާ ހުށަހަޅެމަށް އީ-މެއިލް ކުރާނީ [email protected] އަށެވެ.

06 އޮގަސްޓް 2022
ހޯދާ