ޣާޒީ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު GZS/2022/74

މިއިދާރާގެ އިއުލާން ނަންބަރު(ILU)GZS/2022/74   އާއި ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓްގައި މަޤާމްގެ ނަން އިސްލާހު ކުރެވިފައިވާތީ އެމަޤާމްގެ ސްކްރީނިން ޝީޓް އާއްމުކުރީމެވެ.  އަދި މިމަޤާމާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް  ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 09 އޮގަސްޓް 2022 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 15:00 ގެ ކުރިން މި ސްކޫލްގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް  [email protected]  އަށް ލިޔުމުން ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

06 އޮގަސްޓް 2022
ހޯދާ