އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
A2 Sheet - Health and PE 53

 

17 ޖުލައި 2022 ގައި މިސްކޫލުން ކުރި ނަންބަރު AS-A/IU/2022/53 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ހެލްތް އެންޑް ޕީ.އީ ޓީޗަރުގެ މަގާމަށް އެދި ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ކުރެވުނު އިންޓަވިއުއިން އެފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ A2 ޝީޓް އާންމުކޮށް އިޢުލާނު ކުރީމެވެ. މި A2 ޝީޓާއި ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ މިއަދުން ފެށިގެން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް ލިޔުމުން ހުށަހެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި [email protected] އަށް މެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

6 އޮގަސްޓް 2022

06 އޮގަސްޓް 2022
ހޯދާ