ސ. އަތޮޅު މަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް ސްޕެޝަލް އެޑިއުކޭޝަން ޓީޗަރ (ރިލީފް)

މިސްކޫލުން 31 ޖުލައި 2022 ގައި ކުރި އިޢުލާން ނަންބަރު:GS16/IUL/2022/15 ގައިވާ ސެން ޓީޗަރގެ (ރިލީފް) މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް އާންމުކުރަމެވެ. 

މި ޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތުގެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، 08 އޮގަސްޓު 2022 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން އެޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ފޮނުއްވާނީ [email protected] ނުވަތަ ގުޅުއްވާނީ 6895679 އަށެވެ

06 އޮގަސްޓް 2022
ހޯދާ