ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
އޮފީސް/ ކުންފުނިތަކުގެ ބެޑްމިންޓަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2022

އިޢުލާން

 

އޮފީސް/ ކުންފުނިތަކުގެ ބެޑްމިންޓަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2022

 

12 އޯގަސްޓް އިން 18 އޯގަސްޓް 2022 އަށް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އޮފީސް / ކުންފުނިތަކުގެ ބެޑްމިންޓަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ޤަވާޢިދަށް ވަނީ ބައެއް ގެނެވިފައެވެ. އަދި ބަދަލު ގެނެވިފައިވާ މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ވެބްސައިޓް (https://badmintonmaldives.org.mv/) ގައި  ޝާޢިއު ކުރެވިފައިވާނެ ކަމުގައި ދަންނަނަވަމެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ސަރުކާރު ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 9:00 އިން ހަވީރު 15:30 އަށް މިއެސޯސިއޭޝަންގެ ފޯން ނަމްބަރ (3314057) އަށް ގުޅުއްވައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

04 އޮގަސްޓް 2022
ހޯދާ