އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފެރިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އއ.ފެރިދޫ ޕްރީސްކޫލަށް ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ޕްރީސްކޫލް ޓީޗަރެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

ނަންބަރު:A/IUL/344/2022/48

 

އިޢުލާން

އއ.ފެރިދޫ ޕްރީސްކޫލަށް ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ޕްރީސްކޫލް ޓީޗަރެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

އއ.ފެރިދޫ ޕްރީސްކޫލަށް ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ޓީޗަރެއް ހޯދުމަށް، 2022 ޖުލައި 24 ގައި މިއިދާރާއިން ކުރި ނަންބަރު: A/IUL/344/2022/44 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު މި އިޢުލާނާއެކު އާއްމުކުރީމެވެ.

ވީމާ، މިކަން އާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.  

04 އޮގަސްޓް 2022
ހޯދާ