ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
''އިންޓަރ ރިސޯޓް ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2022'' ގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމާއި ގުޅޭ:

                                ނަންބަރ: IUL)NSA-VAM/NSA-VAM/2022/17)

 

 

އިޢުލާން

 

''އިންޓަރ ރިސޯޓް ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2022'' ގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމާއި ގުޅޭ:

 

މުބާރާތް  ބޭއްވޭނެ ތާރީޚް:

2022 އޮގަސްޓް 18 އިން ފެށިގެން

މުބާރާތް ބޭއްވޭތަން:

ހޯސްޓްކުރަން ކަނޑައެޅޭ ރިސޯޓްތަކުގައި

މުބާރާތް ކުޅެވޭ ޑިވިޜަން:

ފިރިހެން ޑިވިޜަން

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެވޭ ފަރާތްތައް:

ރިސޯޓް ތައް

މުބާރާތު ގައި ބައިވެރިވުމުގެ އެންމެ ފަހު ތާރީޚާއި ގަޑި:

2022 އޮގަސްޓް 11 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން

ޓީމް ލިސްޓް ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެންމެ ފަހު ތާރީޚާއި ގަޑި:

2022 އޮގަސްޓް 16 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން

މުބާރާތު ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފޯމާއި ޓީމް ލިސްޓް ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ތަން:

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް

ހ.ބޯޅަގެ 03 ވަނަ ފަންގިފިލާ، އަބަދައްއުފާމަގު

[email protected]    [email protected]

މުބާރާތު ގައި ބައިވެރި ވުމުގެ ފޯމާއި، ޓީމް ލިސްޓް ހުށަހަޅާ ފޯމް އަދި މުބާރާތުގެ ޤަވާއިދު ލިބެންހުންނާނީ

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން

އިތުރު މަޢުލޫމާތު:

ޓެކްނިކަލް ސަޕޯރޓް: 7775050 ، 9895555

 

 

 

02 އޮގަސްޓް 2022

02 އޮގަސްޓް 2022
ހޯދާ