މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ކޮންސަލްޓެންޓް

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު (ކޮންސަލްޓެންޓް) މުއްދަތު އިތުރު ކުރުން

ދިވެހި ސަރުކާރުން ވަރލްޑްބޭންކުގެ އެހީއާއެކު ތަންފީޒުކުރާ އެންހޭންސިންގ އެޑިޔުކޭޝަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނަށް ކޮންސަލްޓަންޓެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާން IUL)22-E/1/2014/198) ގެ މުއްދަތު 16 އޮކްޓޫބަރު 2014 ގެ ނިޔަލަށް އިތުރު ކުރެވިފައިވާވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު: - މި މަޤާމާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުނަމަ މިމިނިސްޓްރީގެ ކޯޑިނޭޝަން ސަޕޯޓް ޔުނިޓުގެ ނަންބަރު 3341103 ނުވަތަ 3341319އާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

08 އޮކްޓޫބަރު 2014
ހޯދާ