އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް (ހެލްތް އެންޑް ފިޒިކަލް އެޑިޔުކޭޝަން ޓީޗަރު)

ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް - ހެލްތް އެންޑް ޕިޒިކަލް އެޑިޔުކޭޝަން ޓީޗަރު

1 އޮަގަސްޓް 2022

01 އޮގަސްޓް 2022
ހޯދާ