ނޫރާނީ ސްކޫލް، ސ. ހިތަދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް(ދިވެހި ޓީޗަރ)

މިސްކޫލުން 20ޖުލައި 2022 ގައި ކުރި އިޢުލާން ނަންބަރު: IUL/GS211/2022-A27 ގައިވާ ދިވެހި ޓީޗަރގެ މަޤާމަށް

ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް އާންމުކުރަމެވެ. މިޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ،

01 އޮގަސްޓް 2022ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުން އެދެމެވެ. 

31 ޖުލައި 2022
ހޯދާ