މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހޮޅުދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޯޓުގައްޔާއި ކޯޓުން ބޭރުގައި ކައިވެނިކޮށްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިތަކާއި ކޯޓުން ބޭރުގައި ކުރާ ކައިވެނިތަކުގައި ކައިވެނި ކުރާ ތަނަކީ އެކަށީގެންވާ ތަނެއްތޯ ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު

 

 

އިޢުލާން

   ނ.ހޮޅުދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްގެ "ކޯޓުގައްޔާއި ކޯޓުން ބޭރުގައި ކައިވެނިކޮށްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިތަކާއި ކޯޓުން ބޭރުގައި ކުރާ ކައިވެނިތަކުގައި ކައިވެނި ކުރާ ތަނަކީ އެކަށީގެންވާ ތަނެއްތޯ ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު" މި އިޢުލާނާއި އެކު އާންމުކުރީމެވެ.

 

31 ޖުލައި 2022
ހޯދާ