ނޫރާނީ ސްކޫލް، ސ. ހިތަދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް(ޤުރުއާން ޓީޗަރ)

މިސްކޫލުން 04 ޖުލައި 2022 ގައި ކުރި އިޢުލާން ނަންބަރު: IUL/GS211/2022-A19 ގައިވާ ޤުރުއާން ޓީޗަރގެ މަޤާމަށް

ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް އާންމުކުރަމެވެ. މިޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ،

31ޖުލައި 2022ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 12:00ގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުން އެދެމެވެ. 

26 ޖުލައި 2022
ހޯދާ