ސ. އަތޮޅު މަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސެން ،ޕްރީސްކޫލް ، ޤުރުއާން އަދި އެޗް.ޕީ.އީ ޓީޗަރ (ރިލީފް) މަޤާމުގެ A2 ޝީޓް ޢާންމުކުރުން

މިސްކޫލުގެ ނަންބަރު GS16/IUL/2022/13 އިޢުލާނާގުޅިގެން ސެން،ޕްރީސްކޫލް،ޤުރުއާން އަދި އެޗް.ޕީ.އީ ޓީޗަރ (ރިލީފް) މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތުގެ A2 ޝީޓް މި އިޢުލާނާއެކު އާއްމުކުރީމެވެ. ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވާ ނަތީޖާ ޝީޓާއިމެދު ޝަކުވާ އެއް އޮތްނަމަ 01 އޮގަސްޓު 2022 ގެ 12:00 ގެ ކުރިން މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މެއިލް އިން ޝަކުވާ ހުށަހަޅެމަށް އީ-މެއިލް ކުރާނީ [email protected] އަށެވެ.

25 ޖުލައި 2022
ހޯދާ