ޙާފިޡް އަޙުމަދު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އަރަބި ޓީޗަރ (ރިލީފް) މަޤާމަށް ކުރިމިތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް

ހާފިޒު އަޙުމަދު ސްކޫލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު 

މި ސްކޫލުން 4 ޖުލައި 2022 ގައި ކުރި ނަންބަރު GS-74/GS-74/2022/15  އިޢުލާނުގައިވާ އަރަބި ޓީޗަރ (ރިލީފް) މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް އާންމުކުރަމެވެ.  

މިޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ،ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ފޮނުއްވާނީ [email protected] މެއިލްއަށް ނުވަތަ ގުޅުއްވާނީ 6861986 އަށެވެ.

21 ޖުލައި 2022

21 ޖުލައި 2022
ހޯދާ