ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ދ.ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 6 މަހުގެ ރިޕޯޓް

ދ.ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 6 މަހުގެ ރިޕޯޓް އާންމުކުރީމެވެ.

21 ޖުލައި 2022
ހޯދާ