މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ނެޝަނަލް ސިންގަލް ވިންޑޯ ޕްރޮޖެކްޓުގެ އިންޓަރނަލް އޯޑިޓްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ބެހޭ

އިއުލާން

ނެޝަނަލް ސިންގަލް ވިންޑޯ ޕްރޮޖެކްޓުގެ އިންޓަރނަލް އޯޑިޓްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ބެހޭ

އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ބޭންކް (އޭ.ޑީ.ބީ) ގެ މާލީ އެހީތެރިކަމާއެކު، މި މިނިސްޓްރީއިން ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ނެޝަނަލް ސިންގަލް ވިންޑޯ ޕްރޮޖެކްޓުގެ އިންޓަރނަލް އޯޑިޓްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މި މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ އޯޑިޓަރުން ނުވަތަ އޯޑިޓް ފާރމްތަކުން އޭ.ޑީ.ބީގެ ކޮންސަލްޓަންޓް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް (https://selfservice.adb.org/OA_HTML/adb/xxcrs/jsp/ADBCsrnFwd.jsp?sel=179560)  31 ޖުލައި 2022 ގެ 21:00 ގެ ކުރިން އޮންލައިންކޮށް އެކްސްޕްރެޝަން އޮފް އިންޓަރެސްޓް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. މި ކޮންސަލްޓަންސީއާއި ގުޅޭ ޓަރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިންކުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.  

21 ޖުލައި 2022
ހޯދާ