ނޫރާނީ ސްކޫލް، ސ. ހިތަދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް( ޤުރުއާން ޓީޗަރ)

މި އިޢުލާންވަނީ 25 ޖުލައި 2022 12:52 ގައި ބާތިލް ކުރެވިފައެވެ.


މިސްކޫލުން 04 ޖުލައި 2022 ގައި ކުރި އިޢުލާން ނަންބަރު: IUL/GS211/2022-A19 ގައިވާ ޤުރުއާން ޓީޗަރގެ މަޤާމަށް

ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް އާންމުކުރަމެވެ. މިޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ،

21ޖުލައި 2022ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 12:00ގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުން އެދެމެވެ. 

04 ޖުލައި 2022
ހޯދާ