މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކަމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީގެ މާލެ ސައިޓުގައި ހުރި ބާ ދަގަނޑު، އަދި އެހެނިހެން ތަކެތި ވިއްކާލުން

އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީގެ ވިލިމާލެ ސައިޓުގައި ހުރި ބާ ދަގަނޑު، ކޭބަލް އަދި އެހެނިހެން ތަކެތި ނީލަން ކިޔުމަށް އިޢުލާނު ކުރަމެވެ.

   ވީމާ، މި ނީލަމުގައި ބައިވެރިވެލެއްވުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 21 ޖުލައި 2022 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00 އަށް އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް ބިލްޑިންގެ 7 ވަނަ ފަންގިފިލާއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން އެދެމެވެ. ނީލަމުގައި ބައިވެރިވެލެއްވޭނީ، މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސުންގަޑި އަށް ވަޑައިގެން ނަން ނޯޓު ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

މިކަމާބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމަތު ހޯއްދެވުމަށް، 3323209 / 7928063 ނަންބަރުން، ސޭލްސް ހޮޓްލައިން އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ސޭލްސް ޑިޕާޓްމަންޓް

19 ޖުލައި 2022
ހޯދާ