ނޫރާނީ ސްކޫލް، ސ. ހިތަދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް( އެކައުންޓިންގ ޓީޗަރ)

މިސްކޫލުން 04 ޖުލައި 2022 ގައި ކުރި އިޢުލާން ނަންބަރު: IUL/GS211/2022-A21 ގައިވާ އެކައުންޓިންގ ޓީޗަރގެމަޤާމަށް

ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް އާންމުކުރަމެވެ. މިޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ،

20 ޖުލައި 2022ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 12:00ގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުން އެދެމެވެ. 

 

04 ޖުލައި 2022
ހޯދާ