ސ. އަތޮޅު މަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް (ޕްރީސްކޫލް ޓީޗަރ)

މިސްކޫލުން 05 ޖުލައި 2022 ގައި ކުރި އިޢުލާން ނަންބަރު:GS16/IUL/2022/13 ގައިވާ ޕްރީސްކޫލް ޓީޗަރގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް އާންމުކުރަމެވެ. 

މި ޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތުގެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، 21 ޖުލައި 2022 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން އެޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ފޮނުއްވާނީ [email protected] ނުވަތަ ގުޅުއްވާނީ 6895679 އަށެވެ

19 ޖުލައި 2022
ހޯދާ