ސ. އަތޮޅު މަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް (ސެން އަދި އެޗްޕީއީ ޓީޗަރ)

މިސްކޫލުން 05 ޖުލައި 2022 ގައި ކުރި އިޢުލާން ނަންބަރު:GS16/IUL/2022/13 ގައިވާ ސެން އަދި އެޗްޕީއީ ޓީޗަރގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް އާންމުކުރަމެވެ. 

މި ޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތުގެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، 21 ޖުލައި 2022 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން އެޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ފޮނުއްވާނީ [email protected] ނުވަތަ ގުޅުއްވާނީ 6895679 އަށެވެ

19 ޖުލައި 2022
ހޯދާ