އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މަތިވެރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މެޝިނަރީ ހޯދުން

ކުނީގެ ޕްރޮޖެކްޓަށް ބޭނުންވާ މެޝިނަރީ ހޯދުން (ކުރީގެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް އަލުންކުރުން)

1 މެޝިން ދަޅުފިއްތާ       (ދަޅާއި ދަގަނޑުގެ ބާވަތްތައް ފިއްތުމަށް ބޭނުންކުރާ)

1 މެޝިން ބިއްލޫރި މުގުރާ

1 މެޝިން ކޮށާ         (ކުނީގެ ބާތްތައް ކޮށުމަށް ބޭނުންކުރާ)

މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ މެޝިނަރީ ގަތުމަށް މި ކައުންސިލުން ކުރިން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު IUL)-B/342/2014/113) އިޢުލާނަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް އަންދާސީހިސާބު ލިބިފައިނުވާތީ އެއިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް، އަލުން އިޢުލާންކުރަމެވެ. ވީމާ، މިތަކެތި ވިއްކަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 2014 އޮކްޓޫބަރު 12 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11:30 އަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 2014 އޮކްޓޫބަރު 19 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:30 އަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

4 ޛުލްޙިއްޖާ 1435

28 ސެޕްޓެންބަރު 2014
ހޯދާ