މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހޮޅުދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
މިލްކުވެރިކަން

ނ. ހޮޅުދޫ "ކަނީރުމާ" އެވެ ކިޔާ ބަންޑާރަގޯތީގައިވާ އެންމެހާ ޢިމާރާތްތަކާއި، ވަޅުފަދަ ތަންތަނާއި، ނުއުފުލޭ މުދަލުގެ މިލްކުވެރިކަމާމެދު ދަޢުވާކުރާފަރާތެއް ހުރިތޯބެލުމަށް

18 ޖުލައި 2022
ހޯދާ