މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ އަށް ބަދަލު ގެނައުން

ގ. "ކުޑަނެވި "  ކިޔާ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ އަށް ބަދަލު ގެނައުމާގުޅިގެން، އެ ގޯއްޗަށް މި އިދާރާއިން ހަދައިދީފައިވާ ނަންބަރު ބ.14317 ގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީގެ ތިން އަސްލު ބާޠިލްކޮށްފީމެވެ.

13 ރަޖަބު 1434

23 މޭ 2013
ހޯދާ