މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކަމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީގެ ހުޅުމާލެ ސައިޓުގައި ހުރި ބޭނުންކުރެވިފައިވާ ދަގަނޑު ރެކު ވިއްކުމަށް

   އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީގެ ހުޅުމާލެ ސައިޓުގައި ހުރި ބޭނުންކުރެވިފައިވާ ދަގަނޑު ރެކު ނީލަމުގެ އުސޫލުން ވިއްކާލުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

   ވީމާ، މި ނީލަމުގައި ބައިވެރިވެލެއްވުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 20 ޖުލައި 2022 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް ބިލްޑިންގެ 7 ވަނަ ފަންގިފިލާއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން އެދެމެވެ. ނީލަމުގައި ބައިވެރިވެލެއްވޭނީ، މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސުންގަޑި އަށް ވަޑައިގެން ނަން ނޯޓު ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

މިކަމާބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމަތު ހޯއްދެވުމަށް، 3323209 / 7928063 ނަންބަރުން، ސޭލްސް ހޮޓްލައިން އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ސޭލްސް ޑިޕާޓްމަންޓް 

17 ޖުލައި 2022
ހޯދާ