މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ.
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕްރޮކިއުމެންޓް މެނޭޖަރ އިޢުލާން ބާތިލް ކުރުން

އިޢުލާނު ބާތިލްކުރުން

މި ކުންފުނިން 03 ޖުލައި 2022 ގައި ޕަބްލިޝްކޮށްފައިވާ، ތިރީގައިވާ ނަންބަރުގެ އިއުލާން ބާތިލް ކޮށްފައިވާ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

MTCC-HRD/IU/2022/262- ޕްރޮކިއުމެންޓް މެނޭޖަރ

 

7 ޖުލައި 2022

07 ޖުލައި 2022
ހޯދާ