ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ފޮޅައި ސާފުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

މި އޮފީހުގެ ށ. އަތޮޅު ގޮފި ހިނގަމުންދާ ޢިމާރާތް ފޮޅައި ސާފުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު 1/2014/36/Cފ-196(IUL) އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް، މި އޮފީހުގެ ށ. އަތޮޅު ގޮފި ހިނގަމުންދާ ޢިމާރާތް ފޮޅައި ސާފުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އަލުން އިޢުލާންކުރީމެވެ.

ވީމާ، މިމަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން، 08 އޮކްޓޫބަރު 2014 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 އަށް މިއޮފީހުގެ ށ. އަތޮޅު ގޮތްޕަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 12 އޮކްޓޫބަރު 2014 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 08:30 އަށް އަންދާސީހިސާބު، މިއޮފީހުގެ ށ. އަތޮޅު ގޮތްޕަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މިއޮފީހުގެ ށ. އަތޮޅު ގޮފި ހިނގަމުންދަނީ ށ. އަތޮޅު ފުނަދޫ ނަސީބު، (ކުރީގެ ޕޯސްޓް އޮފީސް ހިންގި އިމާރާތް) ގައެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް މިއޮފީހުގެ ނަންބަރު: 3000655 ފޯނާއި، ނުވަތަ ށ. އަތޮޅު ގޮފީގެ ނަންބަރު 6540015 ފޯނާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

08 ޛުލްޙިއްޖާ 1435

02 އޮކްޓޫބަރު 2014
ހޯދާ