ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މުބާރާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން

                 1443 އަޟްޙާ ޢީދު ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ކުޑަހުވަދޫގައި ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެކި

މުބާރާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ. ވިމާ މުބާރާތްތަކުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން މިއިދާރާއަށް ދުރުވެ

ފޯމް ނެންގެވުމަށްފަހު 2022 ޖުލައި 6 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް ފޯމް ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ފޯމް ދޫކުރާނީ

ސަރުކާރު ރަސްމީގަޑީގައި މިއިދާރާގެ ކައުންޓަރުންނެވެ. މުބާރާތެއް ކުރިޔަށްގެންދާނީ އެމުބާރާތެއްގައި މަދުވެގެން 3 ޓީމް

ބައިވެރިވާނަމައެވެ. މުބާރާތާގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް އިވެންޓް ކޯޑިނޭޓަރާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

#

މުބާރާތް

މުބާރާތް ހިންގާފަރާތް

އިވެންޓް ކޯޑިނޭޓަރ

މުބާރާތް އޮންނަތަން

މުބާރާތް އޮންނަ ތާރީޚް ގަޑި

01

މަސްރޭސް

ކުޑަހުވަދޫ ރޭނީސްގިންގީ

ޙުސައިން ޙަމީދު

7949737

ޓީޖެޓީ

11 ޖުލައި 14:00-21:00

02

މަސްހުނިރޭސް

ކުޑަހުވަދޫ ޒުވާނުންގެ ޖަމިއްޔާ

އަޙްމަދު އިބްރާހީމް

9666446

ޓީ.ޖެޓީ ތާރު މަގުތައް

13 ޖުލައި

16:00-18:00

03

ބަށި މުބާރާތް

ކުޑަހުވަދޫ ޒުވާނުންގެ ޖަމިއްޔާ

އަޙްމަދު އިބްރާހީމް

9666446

ބޮޑާވަށް މައިޒާން

11 ޖުލައި

16:00-+18:00

04

ވާދެމުމުގެ މުބާރާތް

ދ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް ކްލަބް

އަޙްމަދު ރަޝީދު

ބަނދަރު

09 ޖުލައި

20:30

05

ފައިގަތަޅާކުޅުމުގެ މުބާރާތް

ދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީމަރުކަޒު

ހަމްޒަތު

7904515

ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު

12 ޖުލައި

16:00

03 ޖުލައި 2022
ހޯދާ