މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ.
ދިވެހިރާއްޖެ
ހުނަވަރު ޓެކްނިކަލް ސްކިލް ޑެވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮގްރާމް 2022.Q2 - ވެލްޑަރ

ހުނަވަރު އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމް 2022

ކުއާރޓަރ 3

     މި ކުންފުނީގެ ހުނަވަރު ޕްރޮގާރާމްގެ ދަށުން ތަމްރީންކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ދާއިރާތަކަށް ޝައުގުވެރިވާ އުމުރުން 18 އަހަރުން މަތީގެ ޒުވާނުންނަށް މި ޕްރޮގްރާމަށް ހުށަހެޅުމުގެ  ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

ވެލްޑަރ (15)

ޝަރުތު:

  • ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަމުގައިވުން
  • ޖިސީއީ އޯލެވެލް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން
  • މަސައްކަތަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުރުމާއެކު ސިއްޚަތު ރަގަޅު ފަރާތެއް ކަމުގައިވުން.
  • އުމުރުން 18 މަތީގެ ފަރާތެއް ކަމުގައިވުން.

މަސައްކަތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަން:

  • ކ. ތިލަފުށި

އިނާޔަތް:

  • 5000.00ރ. (މަހަކު)

ވީމާ, މިމަޤާމަށްޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ.ގެ އޮންލައިން ޖޮބް އެޕްލިކޭޝަން ޕޯޓަލް ((https://mtcc.mv/careers/ މެދުވެރިކޮށް 2022 ޖުލައި 16 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އެޕްލިކޭޝަން ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.  

ފޯން: 1650

                            

 

02 ޖުލައި 2022

02 ޖުލައި 2022
ހޯދާ