ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ 'އިންފެކްޝަސް ޑިޒީޒް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރު' ގެ ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ 'އިންފެކްޝަސް ޑިޒީޒް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރު' ގެ ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

ނަންބަރު: TENDER/HMH/2022/018-R1

ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ 'އިންފެކްޝަސް ޑިޒީޒް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރު' ގެ ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ކުރެވުނު އިއުލާން TENDER/HMH/2022/018އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްތަށް ރިކުއަޔަމަންޓާ އެއްގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ އެއިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް އަލުން މިމަސައްކަތައް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

 

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން:

18 ޖުލައި 2022 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 ގައި ބިޑު ހުށަހެޅުން ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ވައްލަ މީޓިންގ ރޫމުގައި އޮންނާނެއެވެ. ގަޑިޖެހުމަށްފަހު ހުށަހަޅާ ބިޑުތައް ބަލައިނުގަނެ އަނބުރާ ރައްދު ކުރެވޭނެއެވެ.

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސުންގަޑިއަށްފަހު އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާނީ މިހޮސްޕިޓަލުންދޭ މައުލޫމާތު ޝީޓާއި އެއްގޮތަށެވެ.

މިއިއުލާނާއި ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް އިތުރު މައުލޫމާތެއް ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވެ ވަޑައިގަންނަވާނަމަ13 ޖުލައި 2022 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 10:00ގެ ކުރިން [email protected] އަށް މެއިލްކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދެވުމަށް ގުޅުއްވާނީ:

ފޯން: 3350152 / 3350113

އީ-މެއިލް: [email protected]

30 ޖޫން 2022
ހޯދާ