މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ.
ދިވެހިރާއްޖެ
އެމްޓީސީސީ ކަށަވަރަށް އޮންލައިން ޝޮޕް އަދި މޯބައިލް އެޕްލިކަލޭޝަނެއް އުފައްދައި ތަންފީޛުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިއުލާން ބާތިލުކުރުމަށް:

އެމްޓީސީސީ ކަށަވަރަށް އޮންލައިން ޝޮޕް އަދި މޯބައިލް އެޕްލިކަލޭޝަނެއް އުފައްދައި ތަންފީޛުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށްކުރެވުނު ނަންބަރު MTCC-PD/IU/2022/0113 (11 އޭޕްރިލް 2022) އިއުލާން ބާތިލު ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

28 ޖޫން 2022
ހޯދާ