ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ ޤައުމީ މަރުކަޒު
ދިވެހިރާއްޖެ
ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ 35 ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތާއިބެހޭ

ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ 35 ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތާއިބެހޭ

ކީރިތި ޤުރްއާނާބެހޭ ޤައުމީ މަރުކަޒުން ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވަމުންގެންދާ، ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތް، 23 ޑިސެމްބަރ 2022 އިން ފެށިގެން މާލޭގައި ބޭއްވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި މުބާރާތާއިގުޅޭ ޤަވާޢިދު މި އިޢުލާނާއެކު އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢްލާން ކުރީމެވެ.

27 ޖޫން 2022
ހޯދާ