ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތި ލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓް ޢާއްމުކުރުން- ކައުންސިލް އޮފިސަރ

މި އިދާރާގެ ނަންބަރު (IUL)248-CAA/248/2022/43 ( 11 މޭ 2022 ) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ A2  ޝީޓް މި އިޢުލާނާއެކު އާއްމުކުރީމެވެ.

ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވާ  A2 ފޯމު އަށް ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 29 ޖޫން 2022 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ޝުކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އީ-މެއިލް ކުރާނީ [email protected] އަށެވެ.

މިހެންވެ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

23 ޖޫން 2022
ހޯދާ