ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަންފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
ދިވެހިރާއްޖެ
ނޮޅިވަރަންފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤަވާއިދު 2022

ޤާނޫނު ނަންބަރު 32/2021 (މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ) 425 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 16 ޖޫން 2022 އިން ފެށިގެން ނޮޅިވަރަންފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ ޤަވާއިދު ޢާއްމު ކުރަމެވެ.

16 ޖޫން 2022
ހޯދާ