ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ދި އާޓްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
"ތްރެޑްސް އޮން ތްރެޑްސް" ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު

އީޔޫ ގެ ތްރެޑްސް އޮފް ހިސްޓްރީ މިއުޒިއަމް އަދި ލަންކާ ޑެކޮރޭޓިވް އާޓްސް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން 09 ޖުލައި 2022 ން 22 ޖުލައި 2022 ށް ކޮލަމްބޯގެ ބެއަފޫޓް ގެލެރީގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ "ތްރެސްޑް އޮން ތްރެޑްސް" ކޮންފަރެންސް އަދި އެގްޒިބިޝަން އަށް އެފަރާތުން ވަނީ ދަޢުވަތު ދެއްވާފައެވެ.

 

ވީމާ، މިކޮންފަރެސް އަދި އެގްޒިބިޝަންގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން [email protected] އަށް މެއިލް ކުރައްވާ [email protected] އަށް ކޮޕީ ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. މިއިޢުލާންއާއެކު އިންތިޒާމްކުރައްވާ ފަރާތުން ފޮނުއްވާފައިވާ ނޯޓް ހިމަނާލެވިފައިވާނެއެވެ.

23 ޖޫން 2022
ހޯދާ