ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ބިޑް ކޮމިޓީގެ ނިންމުން ޢާންމުކުރުން

21 ޖޫން 2022 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ ބިޑް ކޮމިޓީގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 13 ވަނަ ޖަލްސާގެ އެވާރޑް ޑާޓާ ޝީޓް ޢާންމު ކުރީމެވެ.

23 ޖޫން 2022
ހޯދާ