ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރުއްތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާއި ގުޅޭ

އިޢުލާން

 

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ގޯތިތެރެއާއި ބަދަނރު އަދި ހިއްކިސަރހައްދުގައި ހުރި  ރުއްތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާއި ގުޅޭ

       ލ.ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްއިދާރާގެ ގޯތިތެރެއާއި ބަދަނރު އަދި ހިއްކި ސަރަހައްދުގައި ހުރި ރުއްތަށް 03 (ތިނެއް) އަހަރު ދުވަހަށް ކުއްޔަށް

ދޫކުރުމަށް ބޭނުންވާތީ، އެކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ  ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

       މިބީލަމަށް ކުރިމަތިލެވޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު (18/2014) ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ ވިޔަފާރިތަކަށެވެ.

       މިބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން، 2022 ޖޫން 30 ވަނަދުވަހުގެ 14:00 ގެ ނިޔަލަށް ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އެދޭފޯމް

ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު މި ކައުންސިލަށް އީމެއިލް ކުރެއްވުމަށް ނުވަތަ ހުށަހެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ. މިބީލަމުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ މިމުއްދަތުގައި ބީލަމުގައި

ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ފޯމް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

      ޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ 2022ޖުލައި 03 ވަނަ ދުވަހުގެ 12:00ގެ ކުރިން  މިކައުންސިލަށް  ލިޔުމަކުން ހުށަހެޅުމަށް

ދައްނަވަމެވެ.

       ބިޑް ހުށަހެޅުމާއި ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނީ 2022ޖުލައި 04 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 ގައި މިކައުންސިލްގެ އިދާރާގައެވެ.

       ބީލަމާއިގުޅޭ މައުލޫމާތު ކަރުދާސް، ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އެދޭފޯމް އަދި ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް މިއިޢުލާނާއިއެކު އާންމު ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

23 ޛުލްޤައިދާ 1443

23  ޖޫން 2022

23 ޖޫން 2022
ހޯދާ