އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
އިފުރު ޑޮމެސްޓިކް އެއަރޕޯރޓް ގައި ފިހާރައެއް ހިންގަދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންްވެއްޖެ

އިފުރު ޑޮމެސްޓިކް އެއަރޕޯޓުގައި ފިހާރައެއް ހިންގަދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  30 މޭ 2022 ވަނަ ދުވަހު ކުރެވުނު ނަންބަރު : IAS/MIS/2022-1278  އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް އެކަށީގެންވާ އަދަދެއްގެ ތަރުޙީބެއް ލިބިފައި ނުވާތީ، އިސްވެ ބަޔާން ކުރެވުނު އިއުލާން ބާތިލުކޮށް ރީ-ބިޑަށް ހުޅުވާލި ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

ވީމާ މިމަސައްކަތަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން އިއުލާނާއިއެކު ހިމެނިފައިވާ ކުންފުނީގެ މައުލޫމާތު ފޯމް ފުރުއްވުމަށްފަހު މި ކުންފުނީގެ އީމެއިލް [email protected]   ، [email protected] އަދި [email protected] އަށް މެއިލް ކުރައްވައިގެން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅު ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. ޝައުގުވެރިކަން ފާޅު ކުރުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ 29 ޖޫން 2022 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 ގެ ކުރިންނެވެ.

އިސްވެ ދެންނެވުނު ސުންގަޑީގެ ކުރިން އީމެއިލްގެ ޒަރިއްޔާއިން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅު ނުކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް މި ބިޑުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ނުލިބޭނެ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

އިތުރު މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް އެދޭ ބޭފުޅުން، އިސްވެ ދެންނެވުނު އީމެއިލް އެޑްރެސްއަށް އީމެއިލް ފޮނުއްވައިގެން، ނުވަތަ މި ކުންފުނީގެ ނަންބަރު 3331230 އަށް ގުޅުއްވައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

*ކުންފުނީގެ މައުލޫމާތު ފޯމް އަދި ބިޑްއާއި ގުޅޭ އިތުރު މަައުލޫމާތު މި އިއުލާނުގައި ޑައުންލޯޑު ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ.

23 ޖޫން 2022
ހޯދާ