މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކޫއްޑޫގައި 6 ކޮޓަރިއާއި ސިޓިންގްރޫމެއް ހިމެނޭ އިމާރާތެއް ޢިމާރާތްކުރުމާއި މިހާރު ހުރި އިމާރާތުގައި ކުރަންޖެހޭ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އަލުން އިޢުލާން ކުރުން

އިޢުލާން ނަންބަރު:134-PROC/I/2022/46

އިޢުލާން

22 ޖޫން 2022

 

ކޫއްޑޫގައި 6 ކޮޓަރިއާއި ސިޓިންގްރޫމެއް ހިމެނޭ އިމާރާތެއް ޢިމާރާތްކުރުމާއި މިހާރު ހުރި އިމާރާތުގައި ކުރަންޖެހޭ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އަލުން އިޢުލާން ކުރުން

އިޢުލާން ނަންބަރ 134-PROC/2022/43 ހަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ. ގއ. ކޫއްޑޫގައި މިހާރު ހުރި އެކޮމޮޑޭޝަން އިމާރާތުގެ މަސައްކަތަށް އަގުހުށައަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުން ހުށައަޅާފައިވާ އަގުތަށް ބޮޑު ކަމަށް ފެންނާތީ އިޢުލާން ނަންބަރ 134-PROC/2022/43 ކެންސަލްކޮށް އަލުން އަގު ހުށައެޅުމަށް އިޢުލާނު ކުރަމެވެ.

 

 ބިޑް ކުރިއަށްދާނެގޮތުގެ ތަފްޞީލް

 ތާރީޙް

 ވަގުތު

 ބިޑްގައި ބައިވެރިވުމަށް ރަޖިސްޓްރީ   ކުރުން

 އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް

 [email protected]

 27 ޖޫން 2022

 

 މެންދުރު 12:00ގެ ކުރިން

 މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް

 ރެޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރި   އީމެއިލްއަށް

 27 ޖޫން 2022

 މެންދުރުފަހު  02:00ގެ ކުރިން

 އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން

 އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް

 [email protected]

 30 ޖޫން 2022

 މެންދުރު 01.00ގެ ކުރިން

 ބިޑް ހުޅުވުން

 އަނދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ   ހާޒިރުގައި މައިކްރޯސޮފްޓް ޓީމްސް   މެދުވެރިކޮށް

 30 ޖޫން 2022

 

 މެންދުރުފަހު  02:00ގައި

 

 

 ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ތާވަލާއިއެއްގޮތަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެއްވުމަށްފަހު އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ބިޑްގައި ބައިވެރިވުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެއްވުމަށް ތިރީގައިވާ ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު އީ-މެއިލް ކުރައްވާނީ [email protected] އަށެވެ. މިމައުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން އީމެއިލް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

- އިޢުލާން ނަންބަރު

- ކުންފުނީގެ ނަން

- ނަމާއި ފޯނު ނަންބަރު

މަތީގައިވާ މައުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު ފޮނުވާ އީމެއިލް ތަކަށް "ރެޖިސްޓްރޭޝަން ކޮންފޮމޭޝަން" އެއްގެ ގޮތުން މި ކުންފުނިން އީމެލް ކުރާނެ ވާހަކަދެއްނެވީމެވެ.

ނޯޓް:  ބިޑަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައަޅުއްވަން ވާނީ ހަމައެކަނި  [email protected]  އީމެއިލް އަށެވެ. މިނޫން އީމެއިލް އަކަށް އެޑްރެސްކުރާ ނުވަތަ ސީސީ ކޮށްފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިނުގަތުމުގެ އިހުތިޔާރު މިކުންފުންޏަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރައްވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބާއި ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހެޅޭ އަންދާސީ ހިސާބުތައް އަދި މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ދޫކުރެވޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް ހުށަނާޅާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބާތިލްވާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. އަދި ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ވެސް އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބާޠިލް ކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު މި ކުންފުންޏަށް ލިބިގެންވެއެވެ. މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށް އީމެއިލް ކުރައްވާނީ  [email protected] އަށެވެ.

 

22 ޖޫން 2022
ހޯދާ