ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
''އިންޓަރ ރިސޯޓް ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2022'' ގައި ބައިވެރި ވުމާއި ބެހޭ:

                                                    ނަންބަރ:  ނަންބަރ:IUL)NSA-VAM/NSA-VAM/2022/16)

 

 

އިޢުލާން

 

''އިންޓަރ ރިސޯޓް ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2022'' ގައި ބައިވެރި ވުމާއި ބެހޭ:

 

މުބާރާތް  ބޭއްވޭނެ ތާރީޚް:

2022 އޮގަސްޓް 18 އިން ފެށިގެން

މުބާރާތް ބޭއްވޭތަން:

ހޯސްޓްކުރަން ކަނޑައެޅޭ ރިސޯޓްތަކުގައި

މުބާރާތް ކުޅެވޭ ޑިވިޜަން:

ފިރިހެން ޑިވިޜަން

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެވޭ ފަރާތްތައް:

ރިސޯޓް ތައް

މުބާރާތު ގައި ބައިވެރިވުމުގެ އެންމެ ފަހު ތާރީޚާއި ގަޑި:

2022 އޮގަސްޓް 01 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން

ޓީމް ލިސްޓް ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެންމެ ފަހު ތާރީޚާއި ގަޑި:

2022 އޮގަސްޓް 08 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން

މުބާރާތު ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފޯމާއި ޓީމް ލިސްޓް ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ތަން:

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް

ހ.ބޯޅަގެ 03 ވަނަ ފަންގިފިލާ، އަބަދައްއުފާމަގު

[email protected]    [email protected]

މުބާރާތު ގައި ބައިވެރި ވުމުގެ ފޯމާއި، ޓީމް ލިސްޓް ހުށަހަޅާ ފޯމް އަދި މުބާރާތުގެ ޤަވާއިދު ލިބެންހުންނާނީ

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން

އިތުރު މަޢުލޫމާތު:

ޓެކްނިކަލް ސަޕޯރޓް: 7775050 ، 9895555

 

22 ޖޫން 2022
ހޯދާ