ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ލ. ކުރެދިރެހާ (ބޮޑުހުރާ) ކުއްޔަށް ދޫކުރުން

 އިސްލާހް ކުރެވިފައި 

ލ. ކުރެދިރެހާ (ބޮޑުހުރާ) ކުއްޔަށް ދޫކުރުން

              

           ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހައި އިދާރީ ދާއިރާތަކުގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ ސިޓީކައުންސިލަކާއި ރަށު ކައުންސިލެއްގެ އިޚުތިޞާޞް ކަޑައެޅުން ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރު ނަމްބަރު: 3/2020 (18 މާރިޗު 2020) ގައި ބަޔާން ކޮއްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މި ކައުންސިލްގެ އިޙްތިސާސްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ލ. ކުރެދިރެހާ(ބޮޑުހުރާ)  ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ބޭނުން ވެއެވެ.  

 

ތަފްސީލު

ތަފްޞީލް

ދުވަސް

ގަޑި

ތަން

މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމާއި،ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި ބީލަން ފޯރމް ވިއްކުން  100ރ

30 ނޮވެމްބަރ 2021 އަންގާރަ

13:00 ގައި

ލ.ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ޕްރީބިޑް މީޓިންގ

30 ނޮވެމްބަރ 2021 އަންގާރަ

13:00ށް

ލ.ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ބިޑް ހުށަހެޅުން

09 ޑިސެމްބަރު 2021 ބުރާސްފަތި

13:00 އަށް

ލ.ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ. މިކަމަށް ކުރިމަތިލެވޭނީ ޤާނޫން ނަންބަރ 2014/18 ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކުންފުނިތަކާއި،ޤާނޫން ނަންބަރ 19/2014 ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ތަކަށެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފްކުރުމަށް ޙާޒިރުނުވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ އެސްޓިމޭޓްތައް ބަލައެއްނުގަނެވޭނެއެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ވަޑައިގަންނަވާއިރު އައިޑީކާޑު ނުވަތަ އައިޑީކާޑުގެ ކޮޕީއެއް ގެންނަންވާނެއެވެ.

އިތުރު މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ސަރުކާރު ބަންދުނޫން ދުވަސްތަކުގެ ރަސްމީ ގަޑީގައި މި އިދާރާގެ ފޯން ނަންބަރ 9995970 އާއި ގުޅުއްވުމުން މަޢުލޫމާތު ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

             ވީމާ ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.  

20 ނޮވެންބަރު 2021
ހޯދާ