ގދ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކޮމްޕިއުޓަރ ލެބްގެ ކަރަންޓް ވިއުގަ ތަރައްޤީކުރަން

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ.

މި މަދަރުސާގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ލެބްގެ ކަރަންޓް ވިއުގަ ތަރައްޤީކުރަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، އަމިއްލަ ތަކެތީގައި މި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން، ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ދުވަސްތަކުގައި މި މަދަރުސާއަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އައިޓަމް/ތަފުސީލު

ތާރީޚު

ދުވަސް

ގަޑި

ތަން

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން

30-09-2014

އަންގާރަ

14:00

ގދ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ އިދާރާ

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން

16-10-2014

ބުރާސްފަތި

14:00

ގދ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ އިދާރާ

29 ޛުލްޤަޢިދާ 1435

23 ސެޕްޓެންބަރު 2014
ހޯދާ