މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
އެވޯޑް ކުރެވުނު ޕްރޮކިއުމަންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތާއި ގުޅޭ

އެވޯޑް ކުރެވުނު ޕްރޮކިއުމަންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތާއި ގުޅޭ

ޕްރޮކިއުމަންޓް އެވޯޑް ކުރިކަން އެންގުން -  މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ހ. ހުޅުގަލީ 5 ވަނަ ފަންގިފިލާގެ އޮފީސްބައިގެ ނެޓްވޯކް މަސައްކަތް އަދި ކެމެރާ އިންސްޓޯލް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ 10.53 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ނެރުއްވާފައި ވާ ނަންބަރު 13-P/CIR/2020/50  (09 ޑިސެމްބަރު 2020) ސާކިއުލަރގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، މިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރ (IUL) 101-AS/1/2022/133 (5 ޖޫން 2022) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުއްވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބީލަން ކާމިޔާބު ކުރައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާންކުރީމެވެ.

20 ޖޫން 2022

20 ޖޫން 2022
ހޯދާ