ޑރ. ޢަބްދުއް ޞަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޑރ. ޢަބްދުއްޞަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްއަށް ޓޯނަރ ހޯދުން

  ނަންބަރު : (IUL)ASMH-Procure/ASMH/2022/40

 

 

އިޢުލާން

 

ޑރ. ޢަބްދުއްޞަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްއަށް ޓޯނަރ ހޯދުންް

މިހޮސްޕިޓަލުގެ ބޭނުމަށް ޓޯނަރ ހޯދުންބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

       ވީމާ، މިކަމަށް ޝަޢުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ޑރ. އަބްދުއްޞަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި ބިޑް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. ރަޖިސްޓްރީ ކުރިއަށް ދާނީ 19 ޖޫން 2022 އިން 27 ޖޫން 2022 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:00 މިހޮސްޕިޓަލްގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް [email protected] އަށް ގެޒެޓްކުރެވިފައިވާ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ޝީޓް ފުރުމަށްފަހު އީމެއިލްކޮށް ނުވަތަ ޑރ އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ އޮފީހަށް ވަޑައިގެންނެވެ. ރެޖިސްޓަރީ ކުރައްވާފައިނުވާ ފަރާތްތަކަށާއި، ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގެފަހުން ގެންނަ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން: 27 ޖޫން 2022، މެންދުރު 13:00 ގެ ކުރިން [email protected] އަށް މެއިލްކޮށް އަދި 6845161 ނަންބަރ ފޯނަށް ގުޅުއްވައިގެން.

އަންދާސީ ހިސާބް ހުށަހެޅުން:  28 ޖޫން 2022، ހެނދުނު 11:00 އަށް

ތަން: ޑރ. އަބްދުއްޞަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ އޮފީސް އިމާރާތުގެ މީޓިންގ ރޫމް (1 ވަނަ ފަންގިފިލާ) 

 

                          19 ޖޫން 2022

 

 

 

 

 

                                              ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް ރިފާޢު

                                                   ޑެޕިއުޓީ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ

                       

 

 

19 ޖޫން 2022
ހޯދާ