ޑރ. ޢަބްދުއް ޞަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާތަކަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް

މިހޮސްޕިޓަލުގެ ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ މަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު މި ޢުލާނާއިއެކު އެޓޭޗްކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

މަޤާމް

އިޢުލާން ނަމްބަރ

އެެމްބިއުލާންސް ޑްރައިވަރ

(IUL)ASMH-HRMS/ASMH/2022/29

ޑެންޓަލް އެސިސްޓެންޓް

(IUL)ASMH-HRMS/ASMH/2022/30

ހިއުމަން ރިސޯސެސް އޮފިސަރ (ވަގުތީ)

(IUL)ASMH-HRMS/ASMH/2022/32

މެޑިކަލް ލެބޯޓްރީ ޓެކްނޮލޮޖިސްޓް

(IUL)ASMH-HRMS/ASMH/2022/34

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

(IUL)ASMH-HRMS/ASMH/2022/35

 

މި ޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ  21 ޖޫން 2022 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން މިހޮސްޕިޓަލުގެ އީމެއިލް [email protected]    

އަށް ލިޔުމުން ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

18 ޖޫން 2022
ހޯދާ