މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ލީގަލް ކޮންސަލްޓެންޓް

މަޤާމު:

ލީގަލް ކޮންސަލްޓެންޓް

ބޭނުންވާ އަދަދު:

1

މުސާރަ:

-/25,000 ރުފިޔާ

 

 

އޮފީސް:

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ

މުއްދަތު

1 އަހަރު

މަޤާމުގެ ޝަރުޠު:

  1. ކޮމަރޝަލް ލޯ ނުވަތަ ބިޒްނަސް ލޯ އިން މާސްޓަރސް ޑިގްރީއެއް އޮތުން
  2. 2 (ދެ) އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން

މަޤާމުގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތު:

  1. މިނިސްޓްރީ އަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ ލަފާ ދިނުން.
  2. ޤާނޫނީ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އަށް ޑްރާފްޓް ކުރަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ޑްރާފްޓް ކުރުން.
  3. މިނިސްޓްރީއިން ސޮއިކުރާ އެގްރިމެންޓުތަކާއި އެމް.އޯ.ޔޫ ފަދަ ލިޔުންތައް ދިރާސާކޮށް ޤާނޫނީ ލަފާދިނުން.
  4. މިނިސްޓްރީގެ ލީގަލް އެފެއާޒްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

  • ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ (އެކްރެޑިޓް އަދި އެޓެސްޓު ކޮށްފައި)
  • ވަނަވަރު / އައި.ޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ

ސުންގަޑި:

28 ސެޕްޓެންބަރު 2014 ( އާދީއްތަ) ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން

އިތުރު މަޢުލޫމާތު:

މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 3349171/3349335 ނަންބަރު ފޯނާއެވެ. މި މަޤާމަށް އިންޓަވިއު ކުރެވޭނީ ޝޯޓްލިސްޓު ކުރެވޭ ފަރާތްތަކާއެވެ.

21 ޛުލްޤަޢިދާ 1435

16 ސެޕްޓެންބަރު 2014
ހޯދާ