ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕްރޮކިއުމަންޓް މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން – މޭ 2022

(IUL)196-C/1/2022/36 :ނަންބަރު                                                      

 

                             ޕްރޮކިއުމަންޓް މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން – މޭ 2022

 

މި އިޢުލާނާއެކު ހިމަނައިފައި މިވަނީ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 10.53 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން ނެރުއްވައިފައިވާ ސަރކިއުލަރގައިވާ ގޮތަށް، 2022 ވަނަ އަހަރުގެ މޭ މަހު މި އޮފީހުން ގަނެފައިވާ މުދާ އަދި ހޯދައިފައިވާ ޙިދުމަތާ ގުޅޭ ތަފްސީލެވެ.

 

                                   12 ޛުލްޤައިދާ 1443

12 ޖޫން 2022
ހޯދާ