މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
އޮފީސް އެސިސްޓެންޓް ގރ.01

މަޤާމު: އޮފީސް އެސިސްޓެންޓް ގރ.1

 1

ބޭނުންވާ އަދަދު:  

 ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް - ހެޑް އޮފީސް / ކ. މާލެ 

މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ތަން:

 އަސާސީ މުސާރަ: 4300.00ރ

 ފުޑް އެލަވަންސް: 1800.00ރ

 ފިކްސްޑް އެލަވަންސް: 2000.00ރ

 އަދި އިތުރު ގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުގެ މަތިން އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ  ލިބޭނެއެވެ.

 ޕެންޝަން: ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުގެ މަތިން ޕެންޝަނަށް ފައިސާ އުނިކުރެވޭނެއެވެ

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް:

 މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު / ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއި އެކު ގްރޭޑް 10 ގެ ފެންވަރު ހުރުން

 ގިނަވަގުތު މަސައްކަތުގައި އުޅެވޭ ހީވާގި މީހެއްކަމުގައިވުން

 މިމަޤާމަށް މުވައްޒަފުން ނެގުމުގައި ސައިކަލް ގެންގުޅޭފަރާތްތަކަށް އިސްކަންދެވޭނެއެވެ.

 އުމުރުން 18 އަހަރާއި 45 އަހަރާ ދެމެދު

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު

 މި ކުންފުނީގެ ބޭނުންތަކަށް އެކިއެކި ތަންތަނަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ސިޓީއާއި ލިޔެކިޔުންތައް، އޮފީހުން އަންގާ   ތަންތަނަށް ގެންގޮސްދިނުން.

 އަދި މިނޫންވެސް ހެޑްއޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން ބޭނުންވާ އޮފީހުގައި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކޮށްދިނުން.

  ހެޑްއޮފީސް ފޮޅައި ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު:

 ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު (މޯލްޑިވް ގޭސްގެ ވެބްސައިޓުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.)

 ޕޮލިސްރިޕޯޓް 

 ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ

 ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ

 ކުރިން ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ ވަޒީފާ އަދާކުރިކަމުގެ ލިޔުން

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:

 15 ޖޫން 2022 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން

ސުންގަޑި:

 މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއު އަށް ކިޔޭނީ ހަމައެކަނި ޝޯޓްލިސްޓު ކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށެވެ. ޝަރުޠު ހަމަނުވާ ފަރާތްތަކާއި ޞައްޙަ ނޫން މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެނޭ ހުށަހެޅުންތައް ބާޠިލު ކުރެވޭނެއެވެ.

 އެޕްލިކޭޝަން ފޮނުވާނީ:

ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓް

މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 21-02 އެސް.ޓީ.އޯ ޓްރޭޑް ސެންޓަރ، – 2 ވަނަަ ފަންގިފިލާ

އޯކިޑްމަގު، މާލެ

ފޯން: 3335614   ފެކްސް: 3335615

އީމެއިލް:[email protected]

 

08 ޖޫން 2022
ހޯދާ