މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ދުވާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ދަންޑެހެލު ސްޓޭޑިއަމްގެ ރޮސްޓްރޮމް މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާން ބާޠިލް ކުރުން

ރ. ދުވާފަރު ދަންޑަހެލު ސްޓޭޑިއަމްގެ ރޮސްޓްރޮމް މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  (IUL)304-MS/304/2022/61) ކުރެވުނު އިޢުލާން ބާޠިލް ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.

     ވީމާ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެއެވެ.

07 ޖޫން 2022
ހޯދާ